آموزش زبان عربی
نکات مهم وکلیدی در عربی

جمع های مکسر کتاب عربی متوسطه

جمع - مفرد

جمع - مفرد

جمع - مفرد

جمع - مفرد

أولیاء ولیّ

أیدی(أیادی)- یَد

سُبُل - سبیل

جُمُوع جمع

آلاف ألف

بِحار -  بَحر

سُطُور - سطر

قضایا قضیـﺔ

صِغار - صغیر

لیالی لیل (لیلـﺔ)

أزمان زَمَن

قِصَص قصـ

آباء أب

رُفقاء رفیق

أعزّاء(أعزَّﺓ) عزیز

أذلّاء ذلیل

أهوال هول

عِباد عَبد

شباب شاب

أخطار خطر

خلایا خلیَّـﺔ

زُهاد زاهد

ذُکور ذَکَر

جراثیم جرثومـ

جوانب جانب

عُصور عصر

أعاظم أعظم

بُلدان بَلَد

آداب أدب

أنوار نور

إخوان أخ

أحیان حین

مَواضع موضع

مَقابر - مقبرﺓ

أهواء هوَی

رُکّاب راکب

معاصی معصیـﺔ

أعمار عمر

أئمـ - إمام

شُعوب شَعب

إناث أُنثی

مصاحف - مِصحف

أحرار حُرّ

غُزا - غازی

قِیَم قیمـ

أوزان وزن

نیران نار

طُغا - طاغی

عُملاء عمیل(مزدور)

أسئلـ - سؤال

زُوّار زائر

قبائل قبیلـ

أغلال غِلّ

طُرُق طریق

آلام ألَم

الأجیال جیل

مضامین -  مضمون

وصایا وصیـ

أجواء جَوء

دراهِم درهم

کلاب کَلب

حِکَم حکمـ

أنعَم نعمـ

یتامَی یتیم

نفائس نفیس

مِلَل مِلَّـ

بُذور بذر

عُقول عقل

ذخائر - ذخیر

کِبار کبیر

فراعنـ - فرعون

جَبابر - جَبّار

بلایا بَلیّـ

جُمَل جملـ

أموات(مُوتی)-مَیِّت

حُجّاج حاجّ

أسماک سَمَک

أسحار سحر

ضُیوف ضَیف

جِیران جار

فِئران فأر

شُجعان شجاع

غُرَباء غریب

فُرَص فرصـ

سُهُول سَهل

اُسُود أسد

مَکارم مَکرمـ

إبَر - إبر

خصائص- خصوصیـ

جُذوع جذع

ذُنوب ذَنب

دُعا - داعی

خصائص خاصیّـ

أغصان غُصن

وُجوه وجه

ساد - سید

جمع - مفرد

جمع - مفرد

جمع - مفرد

جمع - مفرد

زُملاء زمیل

حَوائج حاجـ

تعابیر - تعبیر

عِدی - عَدو

عَطشی عطشان

مَرضَی مریض

أبریاء بَریء

تحالیل تحلیل

جَوعی جَوعان

اسالیب اسلوب

أجلَّـ - جلیل

توابیت تابوت

أواصر - آصر

ودائع ودیعـ

أخیار خیر

شؤون شأن

فواصل فاصله

قِلاع قلعـ

أرزاء رزء(مصیبت)

وشا - واشی

آلاء اِلی

غُرف غرفـ

أضعا ف ضِعف

صُحُف صحیفـ

مشایخ شیخ

أرزاق رِزق

أنغام نَغم

مواضیع موضوع

لِئام لئیم

سوابغ سابغـ

أنواء نَوء

مواضع موضع

مُلوک مَلِک

عصافیر عصفور

بشائر - بشار

اُلوف ألف( هزار )

عواصع عاصفـ

أبخر - بخار

بصائر - بصیر

عبید - عَبد

عُرا - عریان

متاعب متعبـ

حُوَّم حائم(پروازکنان)

سُحُب سحابـ

عزائم عزیمـ

معاجم معجم

خصائص خصیصـ

سواقی ساقیـ

عِظام عظیم(بزرگ)

معالم مَعلَم

خطایا خطیئـ

نقود نقد

عِظام عَظم(استخوان)

جِدران جدار

ذباب ذبابـ

رِمال رَمل

فُحُول-فَحل(بزرگ،برجسته)

حُصون حِصن

ذوی ذو

حروب حرب

قُضبان-قضیب

حُفا - حافی

رُبوع ربع

ثُلوج ثلج

میاه ماء

نوافل نافلـ

خُضار - خُضر

مَصانع - مَصنَع

منائر - منار

نوافذ - نافذ

أدویـ - دواء

فِتَن فتنـ

[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۲ ] [ 8:56 ] [ عباس اکرمی ]

.: Weblog Themes By ghaleb-fa :.

درباره وبلاگ

با عرض سلام و درود خدمت دوستان عزیز بنده عباس اکرمی هستم کارشناس زبان و ادبیات فارسی.با توجه به علاقه خودم به زبان شیرین عربی و نیز نیاز دانش آموزان و دانشجویان محترم به یادگیری آسان زبان عربی تصمیم به ایجاد و گرد آوری وبلاگ در زمینه آموزش زبان عربی کردم .امید است مورد توجه دوستان عزیز واقع شود . عزیزان اگه سوالی داشتین بنده حقیر در حد امکان به شما کمک خواهم کرد .باتشکر . و من الله التوفیق
امکانات وب